Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Adófizetési határidők

1. Személyi jövedelemadó

A) Személyi jövedelemadó előlege

 1. A munkáltatónak az általa megállapított jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, a kifizetőnek az általa levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő hó 12-éig kell megfizetnie.

 2. A magánszemélynek (ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, vagy ha az adóelőleg levonására a kifizető nem kötelezett), az egyéni vállalkozónak, valamint a mezőgazdasági őstermelőnek az adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig kell megfizetnie.

 3. Az átalányadózást választó adózónak az átalányadó-előleget a negyedévet követő hó 12. napjáig kell megfizetnie.

B) Személyi jövedelemadó

 1. A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélynek, ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett, a jövedelemadót az adóévet követő év május 20-áig kell megfizetnie.

 2. A vállalkozási tevékenységet folytató, vagy általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemélynek a jövedelemadót az adóévet követő év február 15-éig kell megfizetnie.

 3. A munkáltatónak az év végi elszámoláskor az általa megállapított jövedelemadó és a már levont, megfizetett adóelőleg különbözetét a levonást követő hó 12-éig kell megfizetnie. Ha az elszámolásból adódóan az adó-visszatérítési kötelezettség az adott hónapban több, mint az adott hónapban levont adó és adóelőleg együttes összege, a különbözetet a munkáltató a fenti időponttól visszaigényelheti. Az év végi elszámolásnál az adókülönbözetet a munkáltató olyan időpontban igényelheti, hogy az adó-visszatérítés összege a legközelebbi bérfizetésnél rendelkezésre álljon.

 4. A kifizetőnek az általa (például a kis összegű kifizetésből) levont jövedelemadót a levonást követő hó 12-éig kell megfizetnie.

2. Általános forgalmi adó

A) Az adózó az általános forgalmi adó nettó, elszámolandó összegét

 • ha havonta tesz adóbevallást, a tágyhót követő hó 20-áig;

 • ha negyedévente tesz adóbevallást, a negyedévet követő hó 20-áig;

 • ha évente tesz adóbevallást, az adóévet követő év február 15‑eig

fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

B) Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben negyedévenkénti, a negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti. Az adóhatóság a gyakoribb elszámolást különösen abban az esetben engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított forgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó- kulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósít meg.

A gyakorított elszámolás évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti bevallási kötelezettségre áttérést megelőző, bevallással le nem zárt időszakra vonatkozó adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell vallani, meg kell fizetni.

3. Társasági adó és osztalékadó

(A naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózók adófizetési határidőbeli eltéréseit a 21. pont tartalmazza.)

A) Társasági adó előlege

 • Az adózónak, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget minden hónap 20-áig,

 • abban az esetben, ha az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint negyedévenként fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget a negyedévet követő hó 20-áig

kell teljesítenie.

Az adóév utolsó havi, negyedévi előlegét az előleg kiegészítésére kötelezett adózónak az adóév december hó 20-áig kell teljesítenie. Az adóelőleget a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december hó 20-áig ki kell egészítenie. Az előlegkiegészítési kötelezettség nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 50 millió Ft-ot.

B) Társasági adó

Az adózónak a társasági adót, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét, az adóévet követő év május 31-éig kell megfizetnie, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelnie.

C) Osztalékadó

2006. január 1-jétől megszűnt a külföldi társaságoknak fizetett osztalék osztalékadója.

4. Hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadója

Utoljára a 2006. adóévre fizetendő adót az adóévre vonatkozó beszámoló elkészítésére előírt határidőig – beszámolókészítési kötelezettség hiányában az adóév utolsó napját követő 150. napig – kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

5. A külföldi személyek egyes jövedelmeinek adózására, az adófizetés esedékességére vonatkozó különös szabályok

A külföldi illetőségű magánszemély és a külföldi illetőségű osztalékban részesülő (a továbbiakban a külföldi személy) a törvény szerint adó- adóelőleg levonási kötelezettség alá eső kifizetőtől származó, belföldön végzett tevékenységből, illetve a jövedelemszerzés helye szerint belföldről származó jövedelmére, így különösen a kamatra, előadói, művészeti és sporttevékenységekért, bemutatókért, kiállításokért járó díjra, jogdíjra és osztalékra (a továbbiakban: adóköteles bevételre) a következő eljárási szabályokat kell alkalmazni:

A) A külföldi személy adóköteles bevétele után a kifizetőnek a kifizetett összegből a levont adót (személyi jövedelemadót, társasági adót, osztalékadót) a kifizetést követő hó 12-éig kell megfizetnie. Nem kell az adót levonni és megfizetni, ha nemzetközi egyezmény szerint a bevétel nem adóztatható belföldön, és a külföldi személy illetőségét igazolja. Amennyiben a külföldi személytől levont adó mértéke magasabb, mint a nemzetközi egyezmény alapján alkalmazható adómérték, akkor a külföldi személy az illetőségigazolás és a kifizető igazolása benyújtásával az APEH Kiemelt Adózók Igazgatóságánál adó-visszatérítési igényt terjeszthet elő.

B) Ha a kifizetőt nem terhelte adólevonási kötelezettség, vagy a külföldi személy adóköteles jövedelmét nem kifizetőtől szerezte, a jövedelem megszerzésétől számított 30 napon belül a külföldi személyt adóbevallási kötelezettség terheli, melyet az APEH Kiemelt Adózók Igazgatóságához kell benyújtania. Ezzel egyidejűleg az adót is meg kell fizetnie. Ez esetben a külföldi személy az adómegállapítás során figyelembe veheti a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmény alapján a rá vonatkozó adómértéket.

6. Járulékok

A) Természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tagdíj, a pénztártag, illetőleg a foglalkoztató által vállalt tagdíj kiegészítés)

 1. a munkáltatónak az általa levont járulékot (tagdíjat, tagdíjkiegészítést) az elszámolt hónapot követő hó 12-éig,

 2. a kifizetőnek az általa levont járulékot (tagdíjat, tagdíjkiegészítést) a kifizetés hónapját követő hó 12-éig,

 3. a Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozónak a járulékot (tagdíjat, tagdíjkiegészítést) havonta, a tárgyhót követő hó 12. napjáig

kell megfizetnie.

B) Társadalombiztosítási(nyugdíjbiztosítási, természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék

 1. a munkáltatónak és a kifizetőnek a járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12-éig,

 2. a Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozónak a járulékot havonta, a tárgyhót követő hó 12. napjáig

kell megfizetnie.

C) Egészségügyi szolgáltatási járulék

 1. a társas vállalkozásnak a járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12-éig,

 2. a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulékot negyedévente, a negyedévet követő hó 12. napjáig kell megfizetnie.

D) A Tbj. 39. §-a alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

A magánszemély a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján előírt járulékfizetési kötelezettségét első ízben a bejelentést követő hó 12. napjáig, ezt követően havonta, a tárgyhót követő hó 12. napjáig teljesíti.

7. Munkaadói járulék és munkavállalói járulék

A munkaadó a munkaadói járulékot és a levont munkavállalói járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12. napjáig köteles befizetni.

8. START-kártyával rendelkezőkre vonatkozó 15 és/vagy 25 százalékos mértékű kötelezettség

A kötelezettséget az elszámolt hónapot követő hó 12-éig kell befizetni.

9. Vállalkozói járulék

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói járulékot havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni. A társas vállalkozót terhelő vállalkozói járulékot a társas vállalkozás havonta állapítja meg, vonja le, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig fizeti meg.

10. Játékadó

Az adózó – a játékautomata után fizetendő játékadó kivételével – a játékadót a tárgyhót követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig fizeti meg. A játékautomata adóját az adózó az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg fizeti meg.

11. Rehabilitációs hozzájárulás

A rehabilitációs hozzájárulás jogszabályban előírt módon számított előlegét az I–III. negyedévben a negyedévet követő 20-áig kell megfizetni.
A befizetett előlegek és az éves hozzájárulás különbözetét az adóévet követő év február 15-éig kell megfizetni.

12. Egészségügyi hozzájárulás

A kifizetőnek, munkáltatónak a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a jövedelem juttatását követő hónap 12-éig kell megfizetni.
A tételes egészségügyi hozzájárulást a fizetésre kötelezettnek a tárgyhót követő hónap 12-éig kell megfizetni.
Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos egészségügyi hozzájárulást előlegként, az adóelőleg, illetőleg a különadó megfizetésével egyidejűleg negyedévente állapítja meg, és a tárgynegyedévet követő hó 12. napjáig fizeti meg.

13. Kulturális járulék

A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 1. számú mellékletében meghatározott bevallási gyakoriságnak megfelelően vallja be, és a bevallással egyidejűleg fizeti meg.

14. Egyszerűsített vállalkozói adó

Az adóalany az adóév első három negyedévére előleget fizet a negyedévet követő hó 12. napjáig.
Az előleg és a tényleges kötelezettség közötti különbözetet a bevallás benyújtására előírt időpontig kell megfizetni, illetőleg ettől az időponttól lehet visszaigényelni.
A bevallás határideje egyéni vállalkozók és a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó közkereseti és betéti társaság esetében az adóévet követő év február 15., a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adózók esetében az adóévet követő év május 31.
Az adóalanyiság évközi megszűnése esetén a bevallást a megszűnést követő 30 napon belül kell benyújtani. Ez az időtartam a számviteli törvény hatálya alá tartozók esetében a megszűnést követő 150 nap.

15. Szakképzési hozzájárulás

A számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást az üzleti évre, az egyéb hozzájárulásra kötelezett a naptári évre (tárgyév) állapítja meg. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó hozzájárulásra kötelezett az üzleti év első napján hatályos jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be, fizeti meg hozzájárulási kötelezettségét, és fizet előleget. Az előleg összegét a hozzájárulásra kötelezettnek az előleget az állami adóhatóságnál vezetett számlára a tárgyév hetedik hónapja 20. napjáig kell befizetni. A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év második hónapja 15. napjáig kell megfizetni, illetőleg többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni. A kettős könyvvitelt vezető adózónak a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának az üzleti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig bekövetkezett – az üzleti évről készült bevallásában figyelembe nem vett – változása esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetét az üzleti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig vallja be és fizeti meg. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adózók negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig fizetik meg a szakképzési hozzájárulást. Az adóév utolsó negyedévére megállapított szakképzési hozzájárulást az egyszerűsített vállalkozói adó megfizetésére előírt határidőig kell befizetni.

16. Környezetterhelési díj

A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben. Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátást mérő rendszert, a mérések alapján a folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell megfizetni.
A csatornamű szolgáltató a negyedévi díjelőleget a következő negyedév utolsó napjáig fizeti meg.
A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-éig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított díj és az előleg alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámítja vagy visszaigényli.
Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-éig fizeti meg.

17. Környezetvédelmi termékdíj

A kötelezett a környezetvédelmi termékdíj nettó összegét havonta állapítja meg és az Art. alapján a rá vonatkozó gyakorisággal, az Art.-ban megállapított esedékesség időpontjáig vallja be, továbbá a bevallása benyújtására elrendelt időpontig fizeti meg, illetőleg ezen időponttól igényelheti vissza az adóhatóságtól.

18. Innovációs járulék

A) Innovációs járulék előleg

Háromhavonként kell az előleget megfizetni, a harmadik hónapot követő hó 20. napjáig.

B) Innovációs járulék

A befizetett előleg és a járulék éves nettó összege közötti különbözetet az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig (amennyiben az üzleti év azonos a naptári évvel, akkor május 31-éig) kell befizetni, illetőleg a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

19. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

A kifizetőt terhelő – megállapított és a magánszemélytől levont – egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást havonta, a tárgyhót követő hó 12. napjáig kell megfizetni.

20. Az államháztartás egyensúlyát javító különadó és járadék

A) Magánszemélyt terhelő különadó

A kifizető, a magánszemély, illetve az adóhatóság a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint az Art. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával teljesíti azzal, hogy az adóbevallási kötelezettségnek a személyi jövedelemadó bevallásban, a személyi jövedelemadótól elkülönítve kell eleget tenni.

B) Társas vállalkozás különadó-kötelezettsége

A különadó-előleg háromhavonta (negyedévente), a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatba, a halászati ágba sorolt adózónál a 3. és 4. negyedévben, egyenlő részletekben, ezen időszakot követő hó 20. napjáig, az utolsó negyedévi előleg az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig esedékes. A különadó várható összegének a már megfizetett előleggel csökkentett különbözetét az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell megfizetni.

C) Hitelintézeti járadék

A hitelintézet a járadékelőleget negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig, az utolsó negyedévi előleget az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig fizeti meg. A járadék várható összegének a már megfizetett előleggel csökentett különbözetét az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell megfizetni.

21. A naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózók társasági adó, valamint hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadójának adófizetési határidőbeli eltérései

A) Társasági adó

 1. Társasági adó előlege
  Az adózó a társasági adó előlegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig egészíti ki.

 2. Társasági adó
  Az adózó a társasági adót, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét az adóév utolsó napját követő 150. napig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

B) Hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadója

Utoljára a 2006. adóévre fizetendő adót az adóévre vonatkozó beszámoló elkészítésére előírt határidőig – beszámolókészítési kötelezettség hiányában az adóév utolsó napját követő 150. napig – kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

22. Számlaszámok

Az adóhatóságnál nyilvántartott kötelezettségeket adónként a következő számlára kell befizetni: számlaszámok.