Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Közkereseti Társaság

A közkereseti társaság tagjai korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett végzik üzletszerű gazdasági tevékenységüket és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. 2006. július 1-től a tag a kkt-be követelést is apportálhat.

A cégnév használatakor a "kkt." rövidítést kell feltüntetni.

A társaság tagjai személyesen közreműködhetnek a társaság tevékenységében: annak módját és tartalmát a társasági szerződésben kell rendezni, de arról más megállapodásban is bármikor lehet rendelkezni.

Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben megállapított összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza. A társasági szerződésben eltérően is rendelkezhetnek a tagok, de főszabály szerint a nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg. Semmis az a megállapodás, amely valamely tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből kizár.

Hacsak a tagok másképp nem rendelkeznek, a társaság üzletvezetésére mindegyik tag jogosult, akik mindegyike önállóan vagy együttesen járhat el. Az üzletvezetésre jogosult tag a másik ilyen tag tervezett intézkedése ellen tiltakozhat, az intézkedésekhez a társaság legfőbb szervének, a tagok gyűlésének a határozata szükséges. A tagok gyűlésén valamennyi tag személyesen vesz részt. A tagok gyűlése határoz mindazon ügyében, amelyet törvény vagy a társasági szerződés a társaság legfőbb szervének a hatáskörébe utal, illetve, amely nem tartozik a társaság szokásos üzleti tevékenységébe.

Az üzletvezetés körébe tartozó kérdésekről való döntés az üzletvezető(k) jogköre. A tagok gyűlésén a határozathozatal során valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van. A társasági szerződés ettől eltérően rendelkezhet, de legalább egy szavazat minden tagot megillet.

A tagok gyűlése egyszerű szótöbbséggel határoz, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a gazdasági társaságokról szóló törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő. Valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott határozat kell a társasági szerződés módosításához, valamint a társaság szokásos üzleti tevékenységébe nem tartozó ügyekben hozandó döntéshez. A társasági szerződés módosítását valamennyi tagnak alá kell írnia.

A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel vagyonával. Amennyiben a társasági vagyon a követelést nem fedezi, a társaság kötelezettségeiért a tagok saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

A társasági szerződésben kizárható a kkt-be belépő tag felelőssége a belépés előtt harmadik személyekkel szemben keletkezett, külső kötelezettségekért. Amennyiben a társasági szerződésben a felek erről nem nyilatkoznak, úgy a belépő tag a többi taggal azonos módon felel a belépése előtti tartozásokért.

Megszűnik a tagsági jogviszony, ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesítette, vagy ha ebben a tagok közösen megegyeztek. Megszűnhet a tag kizárásával, rendes vagy azonnali hatályú felmondással, a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, illetve ha a tagság fenntartása jogszabályba ütközik.

A társaságtól megváló tag követelését - eltérő megállapodás hiányában - a tagsági jogviszony megszűnésétől számított három hónapon belül pénzben kell kifizetni. A társaságtól megváló tag - tagsági jogviszonya megszűnésétől számított öt évig - a többi taggal azonos módon felel a társaság olyan tartozásáért, amely tagsági jogviszonya megszűnése előtt keletkezett.

Új előírás azonban az, hogy a társasággal szemben nem támaszthat igényt az, akinek tagsági jogviszonya a társasági részesedése átruházása miatt szűnt meg. Ilyen esetben a tag vagyoni hányadának meghatározásakor azt kell figyelembe venni, hogy a társaság jegyzett tőkéjéhez hogyan aránylik vagyoni hozzájárulása.

Közkereseti társaság megszűnése

A jogutód nélküli megszűnés, valamint a társaság átalakulásának elhatározásához a tagok gyűlésének egyhangú határozata szükséges. A végelszámolás egyszerűsített módon lefolyatható, ha a társaság a végelszámolás megindításától számított harminc napon belül tartozásait kiegyenlíti. Ebben az esetben a cégbíróság a társaságot törli a cégjegyzékből. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani a társaság tagjai között.

Kkt-ből bt-vé alakulás

2006. július 1-től a cégforma váltás a társasági szerződés egyszerű módosításával érhető el, nincs szükség a tv. átalakulási szabályainak külön alkalmazására.

Mennyibe kerül egy közkereseti társaság alapítása?

Az ügyvédi munkadíjon felül a közkereseti társaság bejegyzési kérelmén le kell róni 50.000.- forintot illetékbélyegben, és közzétételi költségtérítés címén az Igazságügyi Minisztériumnak meg kell fizetni 14.000.- forintot. Elektronikus eljárás esetén a bejegyzésre irányuló kérelem mellékleteként csak 5.000.- Ft-os közzétételi díjat kell fizetni. Ezen felül a cégjegyzésre jogosult tag(ok) részére aláírási címpéldányt kell készíteni, amelynek költsége 1.500- és 2.000.- forint körül mozog. Aláírási címpéldányból ajánlatos legalább három példányt csináltatni. (A cégbírósághoz és a számlavezetéssel megbízott pénzintézethez is be kell adni egyet-egyet, és szükséges, hogy egy maradjon az cégjegyzésre jogosultnak is.)

Új elem a cégeljárásban, hogy a székhelyként, telephelyként, fióktelepként használni kívánt ingatlan tulajdoni lapját is csatolni kell, amelynek díja 4.000.- Ft.

Valamennyi költség számlákkal illetve bevételi bizonylatokkal a cégben elszámolható.

Mennyi időt vesz igénybe a bejegyzési eljárás?

A Cégbíróságnak a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül végzéssel dönt a cég bejegyzéséről, hiánypótlási eljárás lefolytatásáról, vagy a kérelem hiánypótlási eljárás nélkül történő elutasításáról. A bejegyzéshez szükséges idő az egyes bíróságok leterheltségétől is függ, ám a közkereseti társaságok - egyszerűségüknél fogva - hamar bejegyzésre kerülnek, nem ritka, hogy a kérelem benyújtását követő héten már érdemi végzés születik az ügyben.
Egyszerűsített cégeljárás esetén (iratminta alkalmazása) akár két nap alatt is bejegyzésre kerülhet a társaság.

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

Fórum - Hozzászólás a fórumban >>

Tippek!

Tudta Ön, hogy több százezer forint birságot fizethet?
Amennyiben nincs elkészítve, aktualizálva a kötelező szabályzata!
Kötelezően elkészítendő szabályzatok

Gondolt már arra, hogy mennyi látogatót, ügyfelet és bevételt jelent a jó pozíció?
Fontos Önnek a honlapja látogatottsága, cége bevétele?
Vegyen részt a Google hirdetési kampányunkban!
Google kampányok teljes körű lebonyolítása

Tisztelt Cégvezető!
Miért fizetne évente 50-80 ezer forintot, más cégkeresőkbe?
Nálunk, akár ingyen regisztrálhatja cégét!
Magyar Tudakozó - Magyarország Cégkeresője!

Linkweb - Linkgyűjtemény
Mutassa be honlapját, szolgáltatását, tevékenységét portálunkon!
Linkweb

loading...