Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Közösségi adószámok

Közösségi adószámok megerősítése:

Az Európai Bizottság honlapján, lehetőség van tájékozódni a közösségi adószámok érvényességéről. A honlapon az alábbi tagállamok esetében megjelennek a név- és/vagy címadatok is: Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Finnország, Írország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Az adóhatóság által történő közösségi adószámok érvényességének megerősítéséhez ki kell tölteni egy formanyomtatványt.

Közösségi adószámok érvényességének és azonosító adatok pontosságának megerősítése

Az Áfa tv. értelmében - meghatározott feltételek mellett - mentes az adó alól az a belföldi adóalany által teljesített termékértékesítés, amelyet az Európai Közösség (továbbiakban: EK) másik tagállamában nyilvántartásba vett, érvényes közösségi adószámmal rendelkező adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére teljesítenek, és a terméket az értékesítés közvetlen következményeként igazoltan más tagállamba, de még az Áfa tv. értelmében vett Közösség területére fuvarozzák vagy egyéb módon juttatják el. Ebben az esetben a vevő vallja be és számolja el a termék után fizetendő általános forgalmi adót annak az országnak a szabályai szerint, ahol nyilvántartásba vették. A számlán fel kell tüntetni a vevő nevét, címét és érvényes közösségi adószámát.
Amennyiben a vevő nem rendelkezik érvényes közösségi adószámmal, úgy a magyar adózónak az általános forgalmi adót a hazai szabályok szerint fel kell számolnia, és áfa-bevallásában azzal el kell számolnia.

Az APEH abban nyújt segítséget Önnek, hogy az EK másik tagállamában illetőséggel bíró partnere közösségi adószáma érvényességéről, illetve azonosító adatai pontosságáról megbizonyosodhasson.

Ki kérhet megerősítést?

Az EK tagállamában illetőséggel bíró adóalany közösségi adószáma érvényességének, illetve azonosító adatai pontosságának megerősítését az EK-en belüli termékértékesítésben és szolgáltatásnyújtásban részt vevő személyek kérhetik, tehát azon adózók, akik rendelkeznek érvényes közösségi adószámmal. Megerősítés-kérés esetén az ügyfélnek minden esetben nevével (képviselő esetén a képviselő nevét is meg kell jelölni), közösségi adószámával (vagy adószámával) és címével azonosítania kell magát.

Milyen adat megerősítése kérhető?

Kizárólag az ügyfél rendelkezésére álló közösségi adószám érvényességének, illetve azonosító adatok pontosságának megerősítésére van lehetőség. A helyes adatok megszerzése érdekében tehát először az ügyfélnek kell a kapcsolatot üzletfelével felvennie, csak ezt követően fordulhat az APEH Központi Kapcsolattartó Irodájához (továbbiakban: adóhatóság) az adatok ellenőrzése tekintetében.

Minden esetben a teljes közösségi adószámot meg kell adni, a tagállamot azonosító kódot és az azt követő számjegyeket és/vagy betűket is.

Azonosító adatnak az EK tagállamában illetőséggel bíró adóalany neve és címe minősül.

Egyszerre több adóalanyra vonatkozóan is kérhető megerősítés.
Adatszolgáltatást az adóhatóság nem végez és adat-kiegészítés sem kérhető, így az adóhatóság nem bocsátja az ügyfél rendelkezésére az érvényes közösségi adószámhoz tartozó, az EK tagállamában nyilvántartásba vett adóalany nevét és címét.

Az ügyfélnek a rendelkezésére álló közösségi adószámot mindig, így azonosító adatok pontosságának egyeztetése esetén is meg kell adnia. Az adóhatóság kizárólag név- és címadat pontosságát nem tudja megerősíteni, az EK tagállamában illetőséggel bíró adóalany azonosításához minden esetben szükség van a közösségi adószám megadására.

Amennyiben az ügyfél által megadott közösségi adószám nem érvényes, azonosító adatokra vonatkozó információt az adóhatóság nem közöl.

Az ügyfélnek mind a közösségi adószámok, mind pedig az azonosító adatok tekintetében lehetősége van az éppen aktuális, valamint valamely korábbi időpontra vonatkozó helytállóságot tisztázni. Ez utóbbi esetben az ügyfélnek az időpontot (nyomtatványban a „kereskedés időpontja” rovatban) pontosan (év, hónap, nap) meg kell jelölnie.

Hol, milyen formában, milyen adat megerősítése kérhető?

Közösségi adószám érvényessége ellenőrizhető az Európai Bizottság internetes honlapján. Itt csak az adott közösségi adószám aktuális érvényessége kérdezhető le. Egyes tagállamok érvényes közösségi adószám esetén megjelenítik az adóalany nevét és/vagy címét is.

A közösségi adószámok érvényességének és azonosító adatok pontosságának megerősítése az APEH Központi Kapcsolattartó Irodájátólkérhető telefonon, faxon, levélben és elektronikus levélben.

A 06-40-200-431-es telefonszámon (kék-vonal) csak a közösségi adószám érvényessége kérhető le.

A faxon (06-1-3996041), levélben (1054 Budapest, Széchenyi u. 2., levélcím: 1373 Budapest, Pf.: 561.) vagy a clo@apeh.gov.hu e-mail címen írásban benyújtott kérelem esetén a közösségi adószám érvényességén túl lehetőség van a közölt név és/vagy címadat pontosságának egyeztetésére is.

Csak írásban benyújtott kérelem alapján van tehát lehetőség azonosító adatok pontosságának megerősítésére. Az adóhatóság az azonosító adatok megerősítése esetén „pontos” vagy „pontatlan” választ ad. Az adatot az adóhatóság akkor is pontatlannak minősíti, ha az hiányos, például név esetén nincs feltüntetve az adóalanyiság formája (pl.: Gmbh, AG, S.A., Ltd., N.V., KG, stb.), címadat esetén pedig hiányzik az alábbi adatok valamelyike:  irányítószám, a helység, a közterület neve, közterület jellege, vagy a házszám.

Írásbeli kérelem formai kötöttség nélkül is benyújtható, de az erre rendszeresített formanyomtatvány is használható.

A formanyomtatvány letölthető az APEH hivatalos honlapjáról. Közösségi adószámok megerősítése link alatt) beszerezhető a kijelölt ügyfélszolgálati irodákon, kirendeltségeken valamint kérésre az illetékes adóhatóságok munkatársai az ügyfelek rendelkezésére bocsátják. A formanyomtatványt a kitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

Azonosító adatok érvényességének megerősítésére irányuló kérelem esetén az alábbi adatokat minden esetben fel kell tüntetni:

-  a kérelmező neve, címe

-  a kérelmező képviselőjének neve

- a kérelmező közösségi adószáma /adószáma

-  a megerősíteni kívánt, az EK valamely tagállamában nyilvántartásba vett adózó közösségi adószáma

-  a megadott közösségi adószámhoz tartozó, ismert azonosító adatok (az adatokat a lehető legpontosabban kell megadni)

-  amennyiben nem az aktuális, hanem valamely korábbi időpontra vonatkozóan kívánja az adatok érvényességét tisztázni, úgy a kereskedés dátuma (év, hónap, nap)

-  aláírás, dátum

Az írásbeli igazolás

Az adóhatóság az írásban előterjesztett kérelemre a közölt adatokkal kapcsolatos lekérdezések eredményéről igazolást állít ki.

Telefonon érdeklődő ügyfelek esetén az igazolás kiállítása nem automatikus, arra az adózó kérésének megfelelően kerül sor, és kézbesítése az adózó adóhatósághoz bejelentett lakóhely/székhelycímére postai úton történik.

Az írásbeli igazolásokat az adóhatóság a kérelem előterjesztésétől számított 8 munkanapon belül küldi meg az ügyfél részére levél, fax, elektronikus levél útján.

A tájékoztatás a külföldi közösségi adószámok esetében a külföldi adóhatóság lekérdezés napján közzétett adatbázisán alapul!

Az igazolás csupán azt tanúsítja, hogy az ügyfél kezdeményezte tagállami üzletfele közösségi adószáma érvényességének megerősítését, valamint a közösségi adószámmal azonosított üzleti partnere azonosító adataira vonatkozó, az ügyfél rendelkezésére álló információ pontosságának igazolását. A kiállított igazolás tehát nem minősül hatósági igazolásnak, így az természetesen illetékmentes.