Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

Pénztárgép forgalmazók és szervízek

Pénztárgép forgalmazók

Pénztárgép szervizek

 

Közlemény a pénztárgépek és taxaméterek átállításáról a 2006. szeptember 1-től érvényes új általános forgalmi adó mértékekre

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény (továbbiakban: Törvény) 2006. szeptember 1-től 5 %-os, és 20 %-os általános forgalmi adó mértékeket állapított meg. Az adómértékek változása érinti a pénztárgépek és taxaméterek működését, ezért a Törvény 228. § (7) és (8) bekezdése meghatározza az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket.

Ezek értelmében:

  • A személytaxi-szolgáltatást nyújtó adóalany köteles a gépi nyugtaadásra szolgáló taxamétert az adómérték változása miatt az arra jogosult szervizzel legkésőbb 2006. november 30. napjáig átállíttatni. Az átállításig az adóalanynak nyugtaadási kötelezettségét kézi nyugta kibocsátásával kell teljesítenie.

  • Az általános forgalmi adó mértékének kezelésére is alkalmas pénztárgépeket az adóalany köteles az adómérték változása miatt az arra jogosult szervizzel legkésőbb 2006. november 30. napjáig átállíttatni. A számla, egyszerűsített számla adására is alkalmas pénztárgépet alkalmazó adóalany az átállításig a vevő kérésére kézi kibocsátású számlát, egyszerűsített számlát ad.

A fenti követelmények teljesítése érdekében a felhasználóknak és a pénztárgép és taxaméter átállítást végző szervizeknek az alábbiakban részletezettek szerint kell eljárnia.

1. Átállítási feladatok

1.1. Az új áfa-csoportonkénti forgalmi gyűjtőket a következők szerint kell kialakítani.

Régi áfa gyűjtők

05 % jele "A"

15 % jele "B"

20 % jele "C"

AJT Adójegyes jele "D"

TAM Tárgyi adómentes jele "E"

Új áfa gyűjtők

5 % jele "A"

0 % jele "B"

20 % jele "C"

AJT Adójegyes jele "D"

TAM Tárgyi adómentes jele "E"

Tekintettel arra, hogy a Törvény nem határoz meg "0" %-os áfa kulcsú termékeket - a tárgyi adómentes termékek külön kategóriát jelentenek - a "B" jelű áfa gyűjtő beállítása "0" %-ra csak technikai jellegű. Ebbe a gyűjtőbe forgalom nem regisztrálható, ezért a pénztárgépek cikk-törzsállományait (PLU, áru-törzsállomány) úgy kell átalakítani, hogy azok a"B" jelű gyűjtőt ne használhassák. (A korábban "B" gyűjtőre mutató hivatkozásokat a "C" gyűjtőre kell átirányítani, a "B" tételsor paramétert "C" paraméterre kell konvertálni.)

Az új gyűjtőket 2006. november 30-ig valamennyi arra alkalmas pénztárgépen létre kell hozni, a csak bizonyos áfa kulcsú termékeket értékesítő, vagy az általánostól eltérő adózást választó (alanyi adómentes, EVA, különleges adózás szerinti) felhasználók esetében is. Érvényes azokra a pénztárgépekre is, amelyeken üzembe helyezéskor - helytelenül - a korábbi gyűjtőknek megfelelő beállításokat nem végezték el, habár a készülék alkalmas volt rá, vagy a 2004. és 2006. évben elrendelt átállításokat nem hajtották végre.

Amennyiben a pénztárgép nem képes kezelni valamennyi gyűjtőt, úgy fentieket értelemszerűen annyi gyűjtőre kell alkalmazni, amennyire a készülék még alkalmas.

1.2. A szerviznek az adómemóriát ki kell íratni a 2006 január 1-től 2006. augusztus 31-ig terjedő, valamint a 2006. szeptember 1. és az átállítás végrehajtásának napja közötti időszakra vonatkozóan is.

A kiíratott forgalmi adatokat, valamint az áfa kulcs átállítás tényét a szerviznek a pénztárgépnaplóban regisztrálni, az adómemória listát a naplóhoz mellékelni kell.

Az adómemória kiíratás eredményeként az adóalanyok rendelkezésére állnak a 2006. szeptember 1-től érvényes új áfa kulcsokhoz tartozó forgalmi értékek meghatározásához szükséges nyitó adatok.

1.3. Az általános forgalmi adó kezelését, nyilvántartását, a bizonylatokon az áfa kulcsok megjelenítését a pénztárgépek - típustól, engedélyezési időponttól függően - különböző módon végzik, ezért az egyes készülék csoportok átállításánál eltérő feladatokat kell végrehajtani. A pénztárgépek kategóriába sorolása az alapján határozható meg, hogy az áfa kulcs a nyugtán, napi forgalmi jelentésen, adómemória listán megjelenik-e.

a. Azok a pénztárgépek, amelyeknél a nyugtán, napi forgalmi jelentésen, adómemória listán az áfa kulcs jelenleg nem jelenik meg.

Ezek a pénztárgépek az átállítás végrehajtásáig is használhatók.

  • Azon pénztárgépek esetében, amelyek alkalmasak az áfa gyűjtők szabályszerű programozására, de korábban erre nem került sor, az 1.1. pont szerint kell a szerviznek az áfa gyűjtőket, azok megnevezéseit beállítani.
  • Amennyiben a pénztárgép - a szerviz megállapítása szerint - nem programozható úgy, hogy az áfa kulcsoknak megfelelő forgalom a napi forgalmi jelentésen vagy az adómemória listán megjeleníthető legyen (csak árucsoport gyűjtőkkel rendelkezik), úgy az árucsoport gyűjtők megnevezésében kell az áfa %-t megjeleníteni (pl. tankönyv 5 %, kenyér 20 %, étel 20 %, ital 20 %, cigaretta AJT, stb…). Minden áfa %-t be kell programozni legalább egy árucsoport gyűjtőbe.

Azon pénztárgépek esetében, amelyeknél csak 4 árucsoport gyűjtő áll rendelkezésre (pl. Samsung 250F), ezek elnevezését az alábbiak szerint kell beállítani: 5 %, 20 %, AJT, TAM.

b. Azok a pénztárgépek, amelyeknél a nyugtán a 15 %-os áfa kulcs szerinti összesítő adat, vagy a gyűjtő megnevezésben a 15 %-os áfa érték kiírásra kerül.

Ezek a pénztárgépek az átállításig nem használhatók, a nyugtaadási kötelezettséget kézi nyugta kibocsátásával kell teljesíteni. Az átállítás végrehajtása után azonban az addig teljesített forgalmakat a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében egy összegben a pénztárgépben rögzíteni kell. (Amennyiben a nyugtán feltüntetett áfa kulcsoknak megfelelő adatok kiíratását 2006.08.31-ig a nyugtán letiltják, úgy a pénztárgépek az 1.3.c) pontban leírtak szerint használhatók.

c. Azok a pénztárgépek, amelyeknél a nyugta nem tartalmaz áfa kulcsok szerinti összesítő adatokat, vagy a gyűjtő megnevezésben % értéket, de a napi forgalmi jelentés, adómemória lista bizonylatokon az áfa kulcsok kiírásra kerülnek.

Ezek a pénztárgépek az átállítás végrehajtásáig is használhatók azzal a feltétellel, hogy az általános forgalmi adó kiszámításánál, az adózási kötelezettségek teljesítésénél a bizonylatokon feltüntetett áfa kulcsok helyett az új áfa kulcsokat kell figyelembe venni. (Tehát amennyiben a"B" jelű gyűjtőben is rögzítésre került forgalom, azt 20 %-os áfa kulcs értékűnek kell tekinteni.) A különböző áfa kulcsoknak megfelelő forgalmakat a 2006. augusztus 31-i forduló nappal kiírt nyitó értékek figyelembe vételével kell kiszámítani.

Azok a pénztárgépek, amelyek az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2001. évi 6. számában megjelent közlemény előírásai szerint készültek, már képesek az áfa kulcsok változásának megfelelő kezelésére, ezért az átállítás után előállított bizonylatok már a pontos forgalmi adatokat tartalmazzák.

1.4. Azok a pénztárgépek vagy pénztárgép rendszerek, amelyek számla, egyszerűsített számla adására is alkalmasak, e bizonylatokat csak az átállítás elvégzése után bocsáthatják ki. Az adózónak a vevő kérésére addig kézi kibocsátású számlát, egyszerűsített számlát kell adni.

1.5. Az alanyi adómentes, egyszerűsített vállalkozói adó, vagy a bolti kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási módot választó adóalanyok az átállított pénztárgépeket a rájuk vonatkozó speciális előírások szerint használhatják. Mivel ebben az esetben az áfa kulcsonkénti forgalom elkülönítésre a pénztárgépben nincs szükség, a pénztárgép „TAM” gyűjtőjét jelölhetik ki és használhatják a forgalom gyűjtésére. A gyűjtő megnevezése az alábbi legyen:

  • "AAM" Alanyi adómentes gyűjtő

  • "EVA" Egyszerűsített vállalkozói adó gyűjtő

  • "KUL" Különbözet szerinti adózás gyűjtője

A gyűjtő kijelölést a pénztárgépnaplóban rögzíteni kell.

1.6. Azoknál a pénztárgépeknél, amelyeknél az áfa kulcs változás miatti átállítás csak az engedélyezett program módosításával együtt valósítható meg, az átállítást el kell végezni, de a módosítást engedélyeztetni kell. Az engedélyezési eljárás - tekintettel a rendelkezésre álló idő rövidségére - 2006. szeptember 30-ig utólag is kezdeményezhető. A programmódosítás kizárólag az áfa kulcs változások miatt végezhető el, a vizsgálat is erre irányul. Amennyiben egyéb változtatásokat is végrehajtanak, annak következményei a forgalmazót terhelik.

2. Taxaméterek átállítása

A személytaxi-szolgáltatást a Törvény a 15 %-os áfa mértékből a 20 %-os áfa mértékbe sorolta át. Így amennyiben a taxis vállalkozó az adómérték változást áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőre, úgy tarifát kell módosítania.

Ennek következtében az átállítás végrehajtásáig a taxaméterrel előállított nyugta végösszege nem egyezik meg a ténylegesen fizetett összeggel. Ezért a Törvény egyértelműen meghatározta, hogy ebben az esetben az átállításig az adóalanynak nyugtaadási kötelezettségét kézi nyugta kibocsátásával kell teljesítenie.

Az alanyi adómentes körbe tartozó taxis vállalkozások esetében - tekintettel arra, hogy nincs áfa felszámítás, így nincs átállítási feladat sem - a taxaméterek 2006. szeptember 1. után is változatlanul használhatók nyugta kibocsátására. (Amennyiben tarifát változtatnak, úgy a tarifa átállítás előírásainak megfelelően kell eljárniuk.)

Az átállítás végrehajtásáig az adóalanynak a kézi nyugtával bizonylatolt bevételt az általános szabályok szerint kell nyilvántartania és elszámolnia.

3. Egyéb előírások

3.1. A pénztárgépet vagy a taxamétert a felhasználó köteles az adott típusra vonatkozó APEH engedéllyel rendelkező szervizzel, vagy a központilag állítható rendszerek esetében rendszergazda közreműködésével átállíttatni.

A végrehajtás határideje: 2006. november 30.

Amennyiben rendszergazda végezte el az átállítást, úgy a szerviznek utólag kell a helyszínen az adómemóriát kiíratni és a bejegyzéseket a pénztárgépnaplóba 2006. november 30-ig megtenni.

3.2. Az idényjelleggel működő pénztárgépek esetében - külön kérelem nélkül - a fenti átállítási határidő az első nyitási napig meghosszabbítható.

3.3. Azok a pénztárgépek és taxaméterek, amelyek átállítását 2006. november 30-ig nem végezték el, a továbbiakban nem használhatók mindaddig, amíg a fentiekben meghatározottak szerint az átállításokat végre nem hajtották. A felhasználó a késedelmes átállítás következményeként a jogszabályokban meghatározott szankciókkal sújtható.

Ezekben az esetekben a szerviz a határidő lejárta után is elvégezheti az átállítást, azonban a 3.6. pontban meghatározott adatközlő lapot kell megküldenie az APEH részére a késedelmes felhasználókról.

3.4. A pénztárgépek átállítását az új általános forgalmi adó mértékekre, ill. az adómemória kiíratást a raktáron lévő, működőképes gépekre is el kell végezni.

3.5. A határidőben (2006. november 30.) elvégzett átállításokról a szerviznek az üzembe helyezésre, változás jelentésre előírt PÉNZTÁRGÉP, ill. TAXAMÉTER adatközlő lapot kell kiállítani (rendelvény számok: APEH 554 r.sz., APEH 553 r.sz., APEH 854 r.sz.) és megküldeni a területileg illetékes APEH igazgatóságnak. Az adatközlő lapot "85"-ös eseménykóddal, "2006. évi áfa átállítás" szöveges magyarázattal kell kitölteni.

3.6. A 2006. november 30. után elvégzett átállításokról a szerviznek szintén a 3.5. pontban hivatkozott adatközlő lapot kell kitölteni és megküldeni a területileg illetékes APEH igazgatóságnak, "85"-ös eseménykóddal, "2006. évi határidőn túli áfa átállítás" szöveges magyarázattal.