Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

2007. évi XI. törvény a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról

1. § A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega-tv.) 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A környezetvédelmi osztályba sorolás a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. fejezetének 2007. február 5. napján hatályos állapota szerint történik.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. február 5. napjától indult folyamatban lévő, valamint a 3. §-ban meghatározott adóigazgatási eljárásban is alkalmazni kell.

3. § (1) Az adózó kérelmére a vámhatóság a 2007. február 5. napjától indult adóigazgatási eljárásban az e törvény hatálybalépése előtt jogerőre emelkedett döntését visszavonja és az e törvénnyel módosított Rega-tv. rendelkezéseinek megfelelő döntést hoz, amennyiben az az adózó javára szóló adókülönbözetet eredményez.

(2) Az adózó a kérelmet az e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül az adó megállapítása iránti eljárásban első fokon eljárt vámhatósághoz terjesztheti elő. A határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

(3) A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az adózó az általa megfizetett adónak megfelelő összeget a kérelem beterjesztéséig nem hárította át másra.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) az adót megállapító vámhatósági határozatot;

b) az adó megállapításához a Rega-tv.-ben meghatározott Műszaki adatlapot, amely bizonyítja, hogy az e törvénnyel módosított Rega-tv. rendelkezéseinek figyelembevétele az adózó javára szóló adókülönbözetet eredményez, ennek hiányában a vámhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt;

c) az adó megfizetése esetén, a Rega-tv. szerinti adóigazolást.

(5) A vámhatóság, ha az a tényállás tisztázásához szükséges, az ellenőrzés során alkalmazható bizonyítást folytat le azzal, hogy az adó áthárításával kapcsolatos bizonyítás arra a személyre is kiterjedhet, akire az adózó az általa megfizetett adónak megfelelő összeget átháríthatta.

(6) Az e §-ban szabályozott eljárás mentes az illeték és egyéb eljárási költség fizetése alól.

(7) Az e §-ban nem szabályozott eljárási kérdésekben az Art. rendelkezései irányadók.

loading...