Enter Könyvelő Iroda
Enter Könyvelő Iroda

2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról

Az energiagazdálkodás és a környezetvédelem céljainak figyelembevételével, az externális környezeti károk energiaárakba történő beépítése, az energiatakarékossági szempontok érvényre juttatása, valamint a villamos energia és a földgáz e szempontokat érvényre juttató adóztatásához szükséges feltételek megteremtése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

A törvény alkalmazási köre

1. § (1) A törvény rendelkezéseit a villamos energia és a földgáz mennyisége alapján fizetendő, e törvénnyel előírt energiaadóra (a továbbiakban: adó) kell alkalmazni.

(2) Az adóból származó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában

1. villamos energia: a 2716 vámtarifaszám alá tartozó termék;

2. földgáz: a 2711 11 00 és a 2711 21 00 vámtarifaszám alá tartozó termék (a továbbiakban a földgáz és a villamos energia együtt: energia),

3. vámtarifaszám: az Európai Tanács 2658/87/EGK rendeletének a 2031/2001/EGK rendelettel módosított 1. számú mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra 2002. január 1-jén hatályos áruazonosító számai,

4. közüzemi szolgáltató: az a külön jogszabály szerinti közüzemi szolgáltatási engedéllyel, illetve közüzemi nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező jogi személy, aki közüzemi szerződés alapján a közüzemi fogyasztó számára, a fogyasztó igénye szerint nyújt szolgáltatást,

5. közüzemi fogyasztó: az az energiafogyasztó, aki (amely) a közüzemi szolgáltatótól, közüzemi szerződés alapján vételez energiát,

6. feljogosított fogyasztó: az az energiafogyasztó, aki a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel, szabad megállapodás alapján vásárol energiát;

7. lakossági fogyasztó: az a fogyasztó, aki külön jogszabály alapján lakossági árszabás, illetve díjszabás alapján vesz igénybe szolgáltatást,

8. energiakereskedő: az energia rendszeres és üzletszerű, nem saját felhasználási célra történő vásárlását és értékesítését végző, a külön jogszabály szerinti villamos energiakereskedelmi vagy földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkező személy,

9. termelő: a külön jogszabály szerinti villamos energia termelői engedéllyel rendelkező vagy kiserőmű üzemeltetésére jogosult jogi személy, illetve az a jogi személy, aki külön jogszabály szerinti engedély alapján földgáz bányászati tevékenységet végez,

10. megújuló energia: a geotermikus, a nap-, a szél- és a vízenergia, továbbá a biomassza (ideértve a biomasszából előállított terméket is),

11. szervezett piac: az energiakeresletet és -kínálatot nyilvánosan meghirdető, előre meghatározott módon, helyen és időben működő koncentrált kereskedelmi forma,

12. elosztó hálózat: a villamos energia elosztására és a fogyasztói csatlakozó berendezésekhez való eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszer,

13. átviteli hálózat: a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer,

14. működési engedély: a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény alapján kiadott termelői engedély,

15. távhőtermelő létesítmény: a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény alapján értelmezett létesítmény,

16. hálózati engedélyes: a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény, illetve a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerint szállítási, átviteli vagy elosztási tevékenységet végző személy.

Adókötelezettség

3. § (1) Adót kell fizetni, ha

a) a közüzemi szolgáltató közüzemi fogyasztónak - a lakossági fogyasztó kivételével - energiát értékesít,

b) az energiakereskedő feljogosított fogyasztónak - a lakossági fogyasztó kivételével - energiát értékesít,

c) a feljogosított fogyasztó belföldön közvetlenül termelőtől vagy szervezett piacról energiát vásárol,

d) a feljogosított fogyasztó energiát importál,

e) jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy gazdasági tevékenységet folytató természetes személy (a továbbiakban együtt: személy) saját felhasználásra termel energiát, kivéve, ha a termelt villamos energiát megújuló energiából állítja elő, vagy a termelt energia felhasználása a 6. § (1) bekezdés d)-e) pontjában megjelölt célra történik, vagy a termelt villamos energiát adóval terhelt energia felhasználásával és 50 megawatt alatti teljesítményű erőműben állítja elő, feltéve, hogy nem él a 6. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultságával.

f) a közüzemi szolgáltató, az energiakereskedő vagy a hálózati engedélyes saját célra használ fel energiát, nem értve ide a hálózati engedélyes esetében a hálózati veszteség pótlása céljából történt felhasználást.

(2) Az adó alanya az (1) bekezdés a) pontja esetében a közüzemi szolgáltató, az (1) bekezdés b) pontja esetében az energiakereskedő, az (1) bekezdés c)-d) pontja esetében a feljogosított fogyasztó, az (1) bekezdés e) pontja esetében az előállító, az (1) bekezdés f) pontja esetében a közüzemi szolgáltató, az energiakereskedő vagy a hálózati engedélyes (a továbbiakban együtt: adóalany).

4. § (1) Az adó alapja

a) a villamos energia mennyisége, megawattórában mérve,

b) a földgáz mennyisége, gigajoule-ban mérve.

(2) Az adó mértéke

a) a villamos energiára megawattóránként 186 forint,

b) a földgázra gigajoule-onként 56 forint.

5. § Az adófizetési kötelezettség

a) a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontja esetében az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre,

b) a 3. § (1) bekezdés d) pontja esetében a belföldi forgalom számára történő vámkezeléskor, a belföldi forgalom számára vámkezelt mennyiségre,

c) a 3. § (1) bekezdés e)-f) pontja esetében a felhasználás időpontjában, a saját célra felhasznált energiamennyiségre keletkezik.

Adó-visszaigénylés

6. § (1) Az adónak az önadózás keretében megállapított fizetendő adóból történő levonására (visszaigénylésére), illetve a megfizetett adónak a 7. § (1) bekezdésében megjelölt adóhatóságtól történő visszaigénylésére jogosult.

a) az a személy, aki elosztó vagy átviteli hálózatra betáplált villamos energia előállításához használ fel energiát,

b) az erőművet vagy távhőtermelő létesítményt üzemeltető személy, aki energiát kapcsolt hő- és villamos energia előállítására használ fel,

c) az a távhőtermelő létesítményt üzemeltető személy (ideértve a külön rendelet szerint központi fűtést és melegvíz-szolgáltatást végző személyt is), aki lakosságnak szolgáltatott hő előállítására energiát használ fel,

d) az a személy, aki kémiai redukcióban, elektrolitikus és kohászati folyamatban földgázt vagy villamos energiát használ fel,

e) az a személy, aki vegyipari alapanyagként használ fel földgázt,

f) az a személy, aki saját felhasználásra előállított villamos energia termelésére energiát használt fel.

(2) Az adó-visszaigénylésre (adólevonásra) jogosult személy az (1) bekezdésben megjelölt célra ténylegesen felhasznált mennyiség után, a vételárban megfizetett adót igényelheti vissza vagy helyezheti levonásba.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti adó-visszaigénylésre (adólevonásra) jogosult személy nem rendelkezik működési engedéllyel, a (2) bekezdés alkalmazásában ténylegesen felhasznált mennyiségként a bevallási időszakban az elosztó vagy az átviteli hálózatra ténylegesen betáplált villamos energia mennyiségéből 40%-os fajlagos hatásfokkal visszaszámított földgáz mennyiségét kell figyelembe venni.

(4) Az adó-visszaigénylés (adólevonás) joga a vételár, illetve a kivetéses adózás esetén a vámhatóság által megállapított adó megfizetésének napján nyílik meg. A vételár megfizetésének napja a kötelezett bankszámlája megterhelésének időpontja.

(5) Az adó-visszaigénylési (adólevonási) jogosultság érvényesítéséhez

a) az energia beszerzéséről kiállított, az adó feltüntetését is tartalmazó számlával, illetve kivetéses adózás esetén a vámhatóság adót megállapító határozatával,

b) az energia (1) bekezdésben megjelölt célra történt felhasználását igazoló belső számviteli bizonylattal,

c) az összesen beszerzett energiának adó-visszaigénylésre, adólevonásra jogosító és adó-visszaigénylésre, adólevonásra nem jogosító felhasználásonkénti elszámolásával,

d) a (3) bekezdés szerinti esetben továbbá az adó-visszaigénylés, adólevonás alapjául szolgáló mennyiség levezetésével kell rendelkezni.

Egyes eljárási szabályok

7. § (1) Az energiaadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és szervei látják el.

(2) Az adóalany, illetve az adó-visszaigénylésre jogosult személy az adót - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - maga köteles megállapítani, bevallani és megfizetni, jogosult a megállapított adójából levonni (visszaigényelni), illetve jogosult visszaigényelni (önadózás).

(3) A 3. § (1) bekezdés d) pontja esetében az adót a vámhatóság határozattal állapítja meg (kivetéses adózás).

(4) Az adóalany, illetve az adó-visszaigénylésre jogosult személy köteles az adó megállapítására, bevallására és elszámolására alkalmas nyilvántartást vezetni.

(5) Az adóalany az 5. § szerint keletkezett adófizetési kötelezettsége és a 6. § szerinti adó-visszaigénylési jogosultsága különbözeteként megállapított nettó adót havonta, a tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő adó-megállapítási időszakra, a tárgyhót követő hó 15. napjáig köteles bevallani és megfizetni, illetve jogosult visszaigényelni.

(6) Az adó-visszaigénylésre jogosult, a 6. § (1) bekezdésben felsorolt személyek közül a nem adóalany személy az (5) bekezdésben meghatározott adómegállapítási időszakra a visszaigényelhető adót - a (7) bekezdésben foglalt eltéréssel - havonta, a tárgyhót követő hó 15. napjától igényelheti vissza, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályainak alkalmazásával.

(7) A 6. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján történő visszaigénylés esetén a tárgyhó 15. napjáig felhasznált energia utáni adó a tárgyhó utolsó napjától visszaigényelhető, amennyiben az adó összege elérte a 10 millió forintot. Az e bekezdés szerinti adó-visszaigénylés érvényesítésétől függetlenül az adóbevallást a (6) bekezdés szerint kell benyújtani.

(8) Az energia értékesítését végző adóalany az adót köteles a számlán elkülönítve feltüntetni.

8. § Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2004. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a 7. § (7) bekezdésének rendelkezését első ízben a 2004. február hónapban felhasznált energia utáni adó-visszaigénylés esetében lehet alkalmazni.

(2) E paragrafus (3) bekezdésének rendelkezése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától e törvény 3. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és 7. §-ának (3) bekezdésében a „3. § (1) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés e) pontja” szövegrész lép:

„3. § (1) Adót kell fizetni, ha

a) a közüzemi szolgáltató közüzemi fogyasztónak - a lakossági fogyasztó kivételével - energiát értékesít,

b) az energiakereskedő feljogosított fogyasztónak - a lakossági fogyasztó kivételével - energiát értékesít,

c) a feljogosított fogyasztó belföldön közvetlenül termelőtől vagy szervezett piacról energiát vásárol,

d) a feljogosított fogyasztó közvetlenül az Európai Unió más tagállamából energiát vásárol,

e) a feljogosított fogyasztó közvetlenül az Európai Unión kívüli országból energiát vásárol,

f) jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy gazdasági tevékenységet folytató természetes személy (a továbbiakban együtt: személy) saját felhasználásra termel energiát, kivéve, ha a termelt villamos energiát megújuló energiából állítja elő, vagy a termelt energia felhasználása a 6. § (1) bekezdés d)-e) pontjában megjelölt célra történik, vagy a termelt villamos energiát adóval terhelt energia felhasználásával és 50 megawatt alatti teljesítményű erőműben állítja elő, feltéve, hogy nem él a 6. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultságával,

g) a közüzemi szolgáltató, az energiakereskedő vagy a hálózati engedélyes saját célra használ fel energiát, nem értve ide a hálózati engedélyes esetében a hálózati veszteség pótlása céljából történt felhasználást.

(2) Az adó alanya az (1) bekezdés a) pontja esetében a közüzemi szolgáltató, az (1) bekezdés b) pontja esetében az energiakereskedő, az (1) bekezdés c)-e) pontja esetében a feljogosított fogyasztó, az (1) bekezdés f) pontja esetében az előállító, az (1) bekezdés g) pontja esetében a közüzemi szolgáltató, az energiakereskedő vagy a hálózati engedélyes (a továbbiakban együtt: adóalany).”

„5. § Az adófizetési kötelezettség

a) a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontja esetében az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre,

b) a 3. § (1) bekezdés d) pontja esetében az adóbevallási időszak utolsó napján, az adóbevallási időszakban beszerzett energia mennyiségre,

c) a 3. § (1) bekezdés e) pontja esetében a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor, a vámjogi szabadforgalomba bocsátott mennyiségre,

d) a 3. § (1) bekezdés f)-g) pontja esetében a felhasználás időpontjában, a saját célra felhasznált energiamennyiségre "keletkezik.”

10. § Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter arra, hogy rendeletben határozza meg az adófizetési kötelezettség és az adó-visszaigénylési (adólevonási) jogosultság megállapításához az elszámolásra, nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat.


Ingyen laptop

 

Gondolt már arra, hogy milyen jó lenne egy laptop?
El tudja képzelni, mennyi új lehetőséget nyújt a munkában,
a tanulásban, a szórakozásban?

Szeretne egy laptopot, hogy könnyebben tudja végezni a munkáját,
segítse és felgyorsítsa a napi feladatok elvégzését?

Küldje be pályázatát, a leírt feltételek szerint és az
Öné lehet egy laptop!

loading...